ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว มีความยินดีในการเป็นเจ้าภาพและขอต้อนรับนิสิต/นักศึกษาพร้อมคณาจารย์ จากทั้ง 7 สถาบัน จำนวน 309 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ชั้นปีที่ 3 ระดับเครือข่าย กรุงเทพมหานคร ภายใต้กิจกรรม : การเรียนรู้วิถีชุมชน ในบริบทสังคมวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tags: