โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program)
กิจกรรม : การเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับครูยุคใหม่ ระดับสถาบัน สำหรับนิสิตครู กศ.บ ปี 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tags: