คณาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและแบบฟอร์มเสนอโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายงานแผนและบริการวิชาการ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวรัชญา เมฆวัฒน์ หัวหน้างานแผนและบริการวิชาการ

Tags: