ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ

ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
วิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ

ชนันภรณ์ อารีกุล และคณะ

(Downloads - 43)

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ วิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ” เล่มนี้ เป็นผลการวิจัยจากงานวิจัยเรื่องการพัฒนา รูปแบบความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ เชิงพุทธบูรณาการ (The Development of Being a Professional Teacher in the 21st Century Model Based on the Ethics of Profession with Buddhism Integration) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารสนเทศซึ่งเป็นข้อค้นพบจากงาน วิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาครูทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สามารถนำไป ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ หรือวิจัยและพัฒนาเพื่อ สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ วิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ ตลอดจนสามารถนำไปกำหนดนโยบายเกี่ยว กับการพัฒนาครูบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นครูในยุค Thailand 4.0 เป็นครูในยุค Disruption ตลอดจนเป็นครูที่มีทักษะในการเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก สามารถสร้างลูกศิษย์ สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้แก่สังคมต่อไปได้

ชนันภรณ์ อารีกุล และคณะ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพเชิงพุทธบูรณาการ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น