พื้นฐานการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี

พื้นฐานการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี
อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

(Downloads - 9)

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี (Basic of music learning management) เล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นมา เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ในรายวิชาการสอนดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา โดยเนื้อหาความรู้ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการสอนวิชาดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษา จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยและแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงประสบการณ์การเป็นครูผู้สอนวิชาดนตรีศึกษาในโรงเรียนและประสบการณ์การสอนนิสิตในระดับอุดมศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดเป็นเนื้อหาสาระความรู้ ได้จํานวน 6 บท ครอบคลุมการนําไปในใช้การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี
โดยผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติรวมถึงเจตคติที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้รายวิชาดนตรีศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันก่อให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของดนตรีและงานศิลปะด้านอื่น ๆ ต่อไป
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ทุกท่าน รวมถึงเจ้าของหนังสือและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้นํามาอ้างอิงและนํามาประยุกต์ใช้ในการเขียนหนังสือครั้งนี้ คุณความดีทั้งหลายอันเกิดจากหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขออุทิศไว้เพื่อเป็นเครื่องบูชาแด่พระคุณบิดามารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้เคยอบรมสั่งสอนผู้เขียนมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบัน

อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พื้นฐานการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น