รายวิชา ศษ 251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ (ED251 Educational and Learning Assessment) 

ตำรานี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชาชีพครู ศษ 251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ (ED251 Educational and Learning Assessment) ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 4 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตหลักสูตรผลิตครูจากคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา และจัดทีมผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินทางการศึกษามาร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้สอนมีแนวทางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องตามคำอธิบายของรายวิชาในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดทำตำราฉบับนี้ขึ้น วัตถุประสงค์หลักของตำรานี้ยังต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา สามารถสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เข้าใจหลักการของคะแนนและการรายงานผลการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพบริบทของการจัดการเรียนการสอน โดยในตอนท้ายของแต่ละบทจะมีการกำหนดกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้วยหวังว่าจะช่วยให้นิสิตเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

(Downloads - 122)

หมวดหมู่:

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ รายวิชา ศษ 251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ (ED251 Educational and Learning Assessment) ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น