รายวิชา ศษ 371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ (ED371 Research and Innovation for Learning) 

ตำรานี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชาชีพครู ศษ 371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ (ED371 Research and Innovation for Learning) ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 4 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตหลักสูตรผลิตครูจากคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา และจัดทีมผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยทางการศึกษามาร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้สอนมีแนวทางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องตามคำอธิบายของรายวิชาในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดทำตำราฉบับนี้ขึ้น วัตถุประสงค์หลักของตำรานี้ยังต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีดำเนินการวิจัยทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละเนื้อหาจึงมีการอธิบายถึงหลักการ วิธีการ จุดเน้นสำคัญ ข้อควรปฏิบัติและข้อพึงระวัง รวมถึงอธิบายวิธีการวิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ โดยในตอนท้ายของแต่ละบทจะมีการกำหนดกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้วยหวังว่าจะช่วยให้นิสิตเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมายิ่งขึ้น 

(Downloads - 127)

หมวดหมู่:

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ รายวิชา ศษ 371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ (ED371 Research and Innovation for Learning) ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น