เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศษ141 จิตวิทยาสำหรับครู

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศษ141 จิตวิทยาสำหรับครูฉบับนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้ประกอบการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์จิตวิทยาสำหรับครู อาทิ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน การเรียนรู้ การจูงใจ การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี การแนะแนวและการให้คำปรึกษา และการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะให้ประโยชน์ต่อนิสิตในการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครู และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพครู มีทักษะและความสามารถในทางจิตวิทยาต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม

(Downloads - 129)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศษ141 จิตวิทยาสำหรับครู

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศษ141 จิตวิทยาสำหรับครู”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น