เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ. 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา ED. 211 EDUCATIONAL PARADIGMS 

เอกสารประกอบการสอนเรื่องกระบวนทัศน์ทางการศึกษานี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศษ. 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) วิชาชีพครูบังคับ ได้อ่านเพิ่มเติมหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ผ่านกระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์วิจารณ์ สังเคราะห์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตุมีผล การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จึงหลีกเลี่ยงหรือพยายามลดเวลาการบรรยายให้เหลือไม่เกินร้อยละ 5 ของเวลาในการเรียนทั้งหมด และแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าเอกสารประกอบการสอนที่จัดทำขึ้น ไม่ได้มีสถานะเป็นความรู้สำเร็จรูปที่ผู้เรียนต้องอ่านเพื่อการจดจำแต่อย่างใด แต่การวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตุมีผลระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นกิจกรรมทางปัญญาที่ผู้เขียนคาดหวังให้เกิดขึ้น 

(Downloads - 154)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ เอกสารประกอบการสอน วิชา ศษ. 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา ED. 211 EDUCATIONAL PARADIGMS ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น