โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง : การเป็นกิจการเพื่อสังคม

โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง :
การเป็นกิจการเพื่อสังคม
ผศ.ดร. กัมปนาท บริบูรณ์ และผศ.ดร. มิ่งขวัญ คงเจริญ

(Downloads - 172)

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบันการก้าวสู่สังคมสูงอายุเป็ นโจทย์สำคัญของประเทศไทยในการวางแผนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการทำให้ผู้สูงอายุนั้นเกิดพลัง มีองค์ความรู้ในการดูแลตนเอง อีกทั้งมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม
รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลาย บางแห่งเป็นชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยผู้สูงอายุ มหาวิชชาลัย มหาวิทยาลัยวัยที่สาม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอศ.) ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้าง หลักสูตรวิธีการ ระเบียบข้อบังคับ ผู้ดูแล ผู้มีส่วนรับผิดชอบหลัก และผู้สนับสนุนงบประมาณแต่ทั้งนี้ความท้าทายในภาวะปัจจุบันคือการทำให้โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้กล่าวคือ การพัฒนาให้สมาชิกของโรงเรียนสามารถวางแผนอนาคตของตนเองและโรงเรียนได้โดยอยู่บนพื้นฐานความคิด ความเชื่อ และความสามารถของชุมชนท้องถิ่นซึ่งชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้วางแผน สามารถวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของตนเองเลือกวิธีแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ และจัดการเรียนรู้ปฏิบัติ โดยที่ไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะในความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่มีความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนทั้งในด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสภาพแวดล้อม ดังนั้นการจัดการให้โรงเรียนผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้จึงมีความสำคัญอย่างมาก
การนำแนวคิดของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ใช้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน ซึ่งชุดการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจความหมาย ลักษณะของกิจการเพื่อสังคม การพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคม และตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างให้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกิจการเพื่อสังคมต่อไป

ผศ.ดร. กัมปนาท บริบูรณ์
ผศ.ดร. มิ่งขวัญ คงเจริญ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง : การเป็นกิจการเพื่อสังคม”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น