Learning University for Society

เกี่ยวกับเรา

งานแผนและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์ ถือกำเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 72 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ณ ถนนประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23 ปัจจุบัน)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณภาพเป็นมาตรฐาน ให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ