ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณภาพเป็นมาตรฐาน ให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ