ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ EP. 3 ชวนคิดชวนคุยถึงทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคต ประเด็น “เหลียวหลัง เดินหน้า การอุดมศึกษาไทย” ภาพอดีตของการอุดมศึกษาไทย… เจตนารมณ์เริ่มต้นของการอุดมศึกษาไทย.. จุดเปลี่ยนของการอุดมศึกษาไทย.. การขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยด้วยการอุดมศึกษา.. มาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน ร่วมคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ชวนคุยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น.
Live…
Facebook : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว
YouTube : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Tags: