รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

ประธานคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าส่วนงานแผนและบริการวิชาการ

นางสาววรัชญา เมฆวัฒน์

งานแผนยุทธศาสตร์และงานงบประมาณ
งานกิจกรรม/โครงการ คณะศึกษาศาสตร์
งานประชุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

หน่วยวารสารและการวิจัย

นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์

งานบริการด้านวารสาร คณะศึกษาศาสตร์
งานบริการด้านการวิจัยและพัฒนา
งานบริการด้านจริยธรรมในการวิจัย                             

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
งานจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรและผลงานทางวิชาการ

หน่วยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวสมฤทัย หัตถา

งานโครงการบริการวิชาการ
งานจัดทำเอกสารและงานธุรการ
งานติดต่อและประสานงานภายในและภายนอก

EdSEC

งานแผนและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญา (Philosophy)

คุณภาพระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
และการบริการวิชาการที่เป็นเลิศ

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งมั่นพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ให้เป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษาและการบริการวิชาการที่เป็นเลิศ