โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ 

กิจกรรม : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  กลุ่มโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
หลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมสมัย
(CONTEMPORARY EDUCATIONAL MANAGEMENT)

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมสมัย (CONTEMPORARY EDUCATIONAL MANAGEMENT) ระะหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7 คณะศึกษาศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม : อบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ เขตจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม : อบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ เขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อช่วงวันที่ 4-5 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมี พณฯ ท่าน พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คำพ่อสอน” โดยมีท่านอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมและเป็นวิทยากรหลักให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ด้วยบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

โครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลีชัย เชื้อชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี เป็นวิทยากรหลักตลอดโครงการ

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program)
ระดับสถาบัน สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 5

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับสถาบัน กิจกรรม : การเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับครูยุคใหม่ สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการ เกิดการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในสถานศึกษากับชุมชน และรู้จักการประเมินและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนอันจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program)
ระดับสถาบัน สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 4 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับสถาบัน กิจกรรม : การเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program)
ระดับเครือข่ายกรุงเทพมหานคร กิจกรรม : การเรียนรู้วิถีชุมชน
ในบริบทสังคมวิถีใหม่ สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับเครือข่ายกรุงเทพมหานคร กิจกรรม : การเรียนรู้วิถีชุมชน ในบริบทสังคมวิถีใหม่ สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาวิถีชุมชนและเรียนรู้บริบทสังคมวิถีใหม่ และบทบาทของครูกับการทำงานร่วมกับชุมชน ได้สะท้อนองค์ความรู้และปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และได้เพิ่มพูนความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program)
ระดับสถาบัน กิจกรรม : การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับสถาบัน กิจกรรม : การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและมีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21