โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับสถาบัน
สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 5 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับสถาบัน กิจกรรม : การเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับครูยุคใหม่ สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการ เกิดการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในสถานศึกษากับชุมชน และรู้จักการประเมินและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนอันจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับสถาบัน
สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 4 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับสถาบัน กิจกรรม : การเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับเครือข่าย
กรุงเทพมหานคร กิจกรรม : การเรียนรู้วิถีชุมชน ในบริบทสังคมวิถีใหม่
สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับเครือข่ายกรุงเทพมหานคร กิจกรรม : การเรียนรู้วิถีชุมชน ในบริบทสังคมวิถีใหม่ สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาวิถีชุมชนและเรียนรู้บริบทสังคมวิถีใหม่ และบทบาทของครูกับการทำงานร่วมกับชุมชน ได้สะท้อนองค์ความรู้และปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และได้เพิ่มพูนความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับสถาบัน กิจกรรม : การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับสถาบัน กิจกรรม : การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและมีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21