งานแผนและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

0 2649 5000 ต่อ 1112