คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ

ประธานกรรมการ

นางสาวพัชรพัชร์ อ่อนสมบูรณ์

กรรมการ

นางสาวรัชญา เมฆวัฒน์ 

กรรมการ

นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์ 

กรรมการ

นางสาวสมฤทัย หัตถา 

กรรมการและเลขานุการ

นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ