คณะกรรมการบริหารงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ที่ปรึกษา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ

ประธานกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ

กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

กรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

กรรมการ

10. อาจารย์ ดร.อสมา คัมภิรานนท์

กรรมการ

11. อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล

กรรมการ

12. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ

กรรมการ

13. อาจารย์ ดร.กิตติกร หันสมร

กรรมการ

14. อาจารย์ สุภโชค เรืองศรี 

กรรมการ

15. อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย 

กรรมการ

16. อาจารย์ ดร.จีรพัฒน์ ศิริรักษ์

กรรมการ

17. นางสาวรัชญา เมฆวัฒน์ 

กรรมการและเลขานุการ

18. นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19. นางสาวสมฤทัย หัตถา 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20. นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ