แผนกลยุทธ์ 4 ปี

งานแผนและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

ปรัชญา (Philosophy)

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

ปณิธาน (Pledge)

องค์กรชั้นนำทางการศึกษา มีบทบาทและเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับชาติและสากล

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม