นวัตกรรม
และผลงานวิจัย

รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
The development of the elderly schools model
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิ่งขวัญ คงเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์

อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรีในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) 
The scenario of the characteristics of music teachers during the next decade (a.d.2018-2028)
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ สําหรับนักศึกษาครู ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์Process of Incubation for the Characteristics of Thai Teachers in a Decade of Transformative Learning for Student Teachers in the Faculty of Education
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

การพัฒนาดัชนีชี้วัดและนโยบายการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก ตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร และ อาจารย์ ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์

การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ในการผลิตครูของประเทศไทย 
An analysis of problem statements, and the facilitating and restraining factors of teacher education in Thailand 
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และคณะ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครู
The development of a teacher professional experience supervision model to enhance instructional competency for pre-service teacher
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบลู

การประยุกต์ใช้การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธีสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
The Application of Mixed Methods Research Design for Classroom Action Research
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

แบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่น
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารรุเพ็ง