ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราikp

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในโอกาสเข้าหารือเพื่อวางแผนทางเลือกการจัดทำโควตาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาครูทั้งระบบของส่วนงานทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

วันพุธที่ 28 กันยายน  2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย และการบริการวิชาการรูปแบบอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคมระดับชาติและนานาชาติ สร้างความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพวิชาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรวิชาการ และทรัพยากรการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนา และ/หรือ การจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที และโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที นำโดย ดร.ธัญมัย แฉล้มเขตต์ และโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นำโดย ดร.จินตนา ถาคํา เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนพันธกิจด้านการศึกษา ทั้งในส่วนของการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การฝึกอบรม แหล่งการเรียนรู้ รวมถึงการเป็นศูนย์ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครูให้กับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมประชุมกับทีมงานฝ่ายผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
เพื่อร่วมพูดคุย วางแผน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตรายการด้านการศึกษาและพัฒนาครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ พร้อมผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับทีมงานผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ ด้านการศึกษา จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS โดยมีคุณคริษ อรรคราช ผู้จัดการฝ่ายสารคดีและสารประโยชน์ สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา สถานีไทยพีบีเอส ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตรายการร่วมกัน โดยถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อสังคม

วันที่ 28 มีนาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโรงเรียนสาธิตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโรงเรียนสาธิตบางนา นำโดย นายภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนางานด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 4  มีนาคม 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับเทศบาลเมืองเพชรบุรี พร้อมกับภาคีเครือข่าย 5 สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากรฝ่ายงานแผนและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับเทศบาลเมืองเพชรบุรี พร้อมกับภาคีเครือข่าย 5 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้งระบบ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

วันที่ 3  มีนาคม  2565

ต้อนรับทีมงานผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ พร้อมผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับทีมงานผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในการดูสถานที่ถ่ายทำและผลิตรายการสื่อด้านการศึกษา พร้อมรับฟังข้อสรุปกรอบแนวคิดการผลิตรายการ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS กับคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางวิชาการที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อสังคมทั้งในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากรฝ่ายงานแผนและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนพันธกิจด้านการจัดการศึกษา และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ตอบสนองต่อการพลิกโฉมการศึกษาไทย ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2565

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประเทศไทย และ San Pedro College, Philippines

ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมผู้แทนผู้บริหาร ได้เข้าลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประเทศไทย และ San Pedro College, Philippines ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการและขับเคลื่อนพันธกิจด้านการศึกษา อันถือเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญในการยกระดับและพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มศว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

วันที่ 31 มกราคม 2565

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ตามคำเชิญของ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ

ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ พร้อมหัวหน้างานและบุคลากรฝ่ายงานแผนและบริการวิชาการ เข้าร่วมทีมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ตามคำเชิญของ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประเทศ สำหรับขับเคลือนนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพลิกโฉมการศึกษาไทย ตามนโยบายของประเทศ โดยทั้งสองหน่วยงานจะมีพิธีการลงนามสัญญาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันอีกครั้งในลำดับต่อไป

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงสื่อ 65 พรรษาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงสื่อ 65 พรรษาฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

เจรจาความร่วมมือและสนับสนุนพันธกิจระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาและการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงวัย

ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ในนามตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ให้การตอนรับ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ในการเจรจาความร่วมมือและสนับสนุนพันธกิจระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงวัย
วันที่
12 มีนาคม 2564

เจรจาความร่วมมือและหาแนวทางการพัฒนาครูช่าง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้การตอนรับคณะผู้แทนนายทหาร จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร โดยการประสานงานของ อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวานหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาครูช่าง โดยทางโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีความประสงค์ที่จะให้ทางศูนย์ฯ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมระยะสั้น และการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูช่างในระยะยาว โดยผลการพูดคุยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
วันที่ 27 มกราคม 2564

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว สู่แผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว สู่แผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงแรม Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ณ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ณ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563