ภาพกิจกรรม

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ตามคำเชิญของ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ

ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ พร้อมหัวหน้างานและบุคลากรฝ่ายงานแผนและบริการวิชาการ เข้าร่วมทีมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ตามคำเชิญของ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประเทศ สำหรับขับเคลือนนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพลิกโฉมการศึกษาไทย ตามนโยบายของประเทศ โดยทั้งสองหน่วยงานจะมีพิธีการลงนามสัญญาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันอีกครั้งในลำดับต่อไป

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงสื่อ 65 พรรษาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงสื่อ 65 พรรษาฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

เจรจาความร่วมมือและสนับสนุนพันธกิจระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาและการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงวัย

ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ในนามตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ให้การตอนรับ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ในการเจรจาความร่วมมือและสนับสนุนพันธกิจระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงวัย
วันที่
12 มีนาคม 2564

เจรจาความร่วมมือและหาแนวทางการพัฒนาครูช่าง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้การตอนรับคณะผู้แทนนายทหาร จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร โดยการประสานงานของ อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวานหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาครูช่าง โดยทางโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีความประสงค์ที่จะให้ทางศูนย์ฯ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมระยะสั้น และการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูช่างในระยะยาว โดยผลการพูดคุยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
วันที่ 27 มกราคม 2564

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว สู่แผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว สู่แผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงแรม Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ณ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ณ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563