ภาพกิจกรรม

เข้าพบกับเซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

เข้าพบกับเซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้โอกาสนิสิตได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรของทางโรงเรียน ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
วันที่
2 เมษายน 2564

เจรจาความร่วมมือและสนับสนุนพันธกิจระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาและการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงวัย

ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ในนามตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้ให้การตอนรับ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ในการเจรจาความร่วมมือและสนับสนุนพันธกิจระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงวัย
วันที่
12 มีนาคม 2564

เจรจาความร่วมมือและหาแนวทางการพัฒนาครูช่าง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้การตอนรับคณะผู้แทนนายทหาร จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร โดยการประสานงานของ อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวานหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาครูช่าง โดยทางโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีความประสงค์ที่จะให้ทางศูนย์ฯ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมระยะสั้น และการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูช่างในระยะยาว โดยผลการพูดคุยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
วันที่ 27 มกราคม 2564

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว สู่แผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว สู่แผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงแรม Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ณ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ณ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563