วิสัยทัศน์ (Vision)

งานแผนและบริการวิชาการ เป็นสมองและขุมพลังขับเคลื่อน
คณะศึกษาศาสตร์ ไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษา และเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว
(Edu Swu Excellent Center)