วิสัยทัศน์ (Vision)

งานแผนและบริการวิชาการ เป็นสมองและขุมพลังขับเคลื่อน คณะศึกษาศาสตร์ ไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษา และเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ศูนย์ ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว (Edu Swu Excellent Center)

พันธกิจ (Mission)

1.จัดทำแผนงานและยุทธศาสตร์
2.จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี

3.บริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์ มศว (Edu Swu ExcellentCenter)
4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
5.สนับสนุนนโยบายและภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง