คุยกัน…ประสานมิตร Let’s Talk EP.4 ชวนคิดชวนคุยกับประเด็น “สังคมผู้สูงวัย” ความท้าทายใหม่ทางการศึกษา มาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน อย่างไรคือ “สังคมผู้สูงวัย” อะไรคือปัญหาและความต้องการของผู้สูงวัยที่แท้จริง อนาคตภาพของการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อสังคมผู้สูงวัย การจัดหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ชวนคุยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น.
Live…
Facebook : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว
YouTube : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Tags: