ช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
ผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) genadmin.op@g.swu.ac.th และ contact@g.swu.ac.th

Tags: