โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมสำหรับการบรรจุเข้ารับราชการครูของนิสิตครูคืนถิ่น สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 5

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเครือข่าย
กิจกรรม : การเรียนรู้วิถีชุมชน ในบริบทสังคมวิถีใหม่ สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
กิจกรรม : การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 3 

xโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
กิจกรรม : การเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับครูยุคใหม่ สำหรับนิสิตครู ชั้นปีที่ 5