ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ EP. 2 คุยกัน…ประสานมิตร Let’s Talk ชวนคิดชวนคุยกับครูนักวิจัยเชิงพื้นที่ ประเด็น “…นักการศึกษากับการพัฒนาสังคม…” นักการศึกษาเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไร… ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อนักการศึกษา… สภาพปัญหาเชิงพื้นที่ที่นักการศึกษาต้องจัดการ… มาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน ร่วมคุยกับ อาจารย์ ดร. วรวุฒิ สุภาพ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน ชวนคุยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.30 น.
Live…
Facebook : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว
YouTube : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Tags: